Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Verenigingsreglement

Artikel 1.
Zij die jeugdlid, lid of begunstiger willen worden, maken hun verlangen hiertoe kenbaar aan een der bestuursleden.
Artikel 2.
Zij worden van hun al dan niet toelating in kennis gesteld. Bij eventuele niet toelating geschiedt dit zonder opgave van redenen. Het bestuur vertegenwoordigt de leden bij al dan niet toelating van nieuwe leden. Indien leden met een beslissing van het bestuur in een als hierboven omschreven geval niet akkoord gaan, kunnen zij in beroep komen op de eerst volgende algemene ledenvergadering. Zij moeten dit echter eerst vooraf schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken. Dan volgt een schriftelijke stemming, indien een / derde der aanwezige leden tegen aanneming is, wordt het voorgesteld lid geacht niet te zijn toegelaten.
Artikel 3.
1. Bij aanneming als lid ontvangt het lid onderstaande visdocumenten.
2. Door de hengelsportvereniging dient een op naam gesteld visdocument te worden verstrekt, welke wordt aangemaakt door Sportvisserij Nederland.
3. Deze visdocumenten betreffen afhankelijk van de leeftijd, de beoogde visserij of het aantal hengelsportverenigingen waarvan de sportvisser lid is:
de (extra) VISpas;
de (extra) jeugdVISpas;
de (extra) zeeVISpas
.
4. Deze VISpassen vormen het bewijs van lidmaatschap van de betreffende hengelsportvereniging. Samen met de bijbehorende Lijsten van Viswateren vormen zij de schriftelijke toestemming om te vissen in de wateren zoals vermeld in de Lijsten van Viswateren.
5. Als uitzondering op het voorgaande is de verenigingen uitsluitend gerechtigd de volgende eigen visdocumenten uit te geven:
dag- of weekvergunningen;
jeugdvergunningen voor jeugd tot 14 jaar (peildatum 1 januari van betreffend jaar) die hiermee gerechtigd worden om slechts met één hengel en beperkte aassoorten te vissen in de eigen wateren van de hengelsportvereniging.
Artikel 4.
Een exemplaar van de STATUTEN en HUISHOUDELIJK REGLEMENT ligt ter inzake bij de secretaris van de vereniging. Duplicaten worden tegen kostprijs verstrekt.
Artikel 5.
Ieder lid verbindt zich voor het lopende jaar. In bijzondere gevallen kan voor dit artikel dispensatie verleend worden.
HET BESTUUR.
Artikel 6.
VOORZITTER. De voorzitter is verplicht zorg te dragen voor de juiste ten uitvoer legging der statuten en reglementen, hij leidt de bestuur- en ledenvergaderingen en na goedkeuring door de bevoegde vergadering de notulen. De voorzitter heeft het recht eventuele langdurige debatten naar goeddunken te sluiten.
SECRETARIS. De secretaris houdt notulen van de vergadering en ondertekent deze na goedkeuring door de daartoe bevoegde vergadering, voert de briefwisselingen en houdt afschrift van alle belangrijke uitgaande stukken en beheert het archief, dat alle op de vereniging betrekking hebbende bescheiden moet bevatten. Hij houdt een naamlijst bij van
alle bij de vereniging aangesloten personen. In de jaar vergadering brengt hij verslag uit over de toestand der vereniging in het afgelopen jaar. Hij draagt zorg dat alle bij de vereniging aangesloten personen bij het houden ener vergadering minstens zeven dagen van te voren daarvan in kennis worden gesteld.
PENNINGMEESTER. De penningmeester houdt nauwkeurig aantekening van alle ontvangsten en uitgaven. Hij brengt op de jaarvergadering verslag uit van zijn gehouden beheer.
BESTUURSLEDEN. De overige bestuursleden vormen gezamenlijk een commissie van toezicht en zijn als zodanig o.a. aangewezen tot het vertegenwoordigen van de leden en behartigen van hun verlangens in de bestuursvergaderingen en het houden van toezicht op de uitvoering van de genomen besluiten, tevens dienen zij te assisteren bij alle te houden verenigingsactiviteiten en werken.
Artikel 7.
De overdracht van de bescheiden, gelden en eigendommen der vereniging, berustende bij afgetreden bestuursleden, moet binnen veertien dagen na aftreding plaats hebben.
Artikel 8.
Mocht een der bestuursleden zich tussentijds bedanken zo neemt het, indien mogelijk, zijn functie nog zolang waar, tot in de ontstane vacature is voorzien.
Artikel 9.
Nimmer zullen meerdere leden uit het dagelijks bestuur gelijkertijd aftreden.
FINANCIEN.
Artikel 10.
De contributie, inschrijfgelden e.d. worden door de algemene vergadering vastgesteld.
VERGADERINGEN.
Artikel 11.
Ieder lid heeft het recht, in overleg met het bestuur, voorstellen op de agenda der algemene vergadering te doen plaatsen.
a. Over voorstellen van financiële aard, welke niet op de agenda voorkomen, kan wel gesproken doch niet beslist worden. Zij worden aangehouden tot de eerstvolgende vergadering.
b. De voorzitter hoeft een lid niet meer dan twee keer het woord te verlenen over hetzelfde onderwerp, tenzij op uitdrukkelijk verlangen der vergadering. Hij kan een lid, dat de orde in de vergadering verstoort, het verder bijwonen der vergadering ontzeggen en kan na overleg met het bestuur de vergadering schorsen en / of verdagen.
BESLUITEN.
Artikel 12.
a. Elke volgens de bestaande bepalingen uitgeschreven vergadering is gerechtigd besluiten te nemen, ongeacht het aantal aanwezige leden
b. Bestuursvergaderingen, waarop niet ten minste de helft der bestuursleden aanwezig is, kunnen geen besluiten nemen.
c. In spoedeisende gevallen, waarvoor moeilijk het gehele bestuur kan worden geraadpleegd, wordt door het dagelijks bestuur gehandeld, hiervan moet echter mededeling gedaan worden op de eerstvolgende
bestuursvergadering.
d. Voor benoeming kunnen door ieder lid kandidaten worden gesteld, wordt hiervan geen gebruik gemaakt, dan heeft een vrije stemming plaats.
Artikel 13.
Voorstellen tot wijziging van dit reglement moeten schriftelijk ingediend worden bij het bestuur, zij dienen zo spoedig mogelijk op de agenda van een algemene ledenvergadering geplaatst te worden.
Artikel 14.
Alle leden zijn verplicht, zaken of gebeurtenissen welke voor de leden in het algemeen en voor de vereniging in het bijzonder van belang zijn, ten spoedigste mondeling of schriftelijk ter kennis te brengen van het bestuur, de leden mogen in geen geval zelfstandig optreden.
Artikel 15.
Er mogen geen hengels in het water blijven liggen als men zich van de hengels verwijdert, hengels dienen onder handbereik te blijven.
WEDSTRIJDEN.
Artikel 16.
Bij onderlinge wedstrijden, koningsvissen, bekerwedstrijden enz. is het tijdstip voor de loting vastgesteld in de wedstrijdkalender, de loting zal exact 15 minuten duren, waarna geen deelname meer mogelijk is. In de regel zal de loting aan het water plaats vinden.
Loting door derden is toegestaan.
Artikel 17.
Bij wedstrijden is men verplicht zich te houden aan de bepalingen en voorschriften van de desbetreffende wedstrijd en aan de bepalingen van de wedstrijdcommissie.
Artikel 18.
Het bestuur heeft het recht om onder bepaalde omstandigheden een tijdelijk visverbod in te stellen.
Artikel 19.
De leden zijn verplicht zich te houden aan de wettelijke bepalingen vervat in de Visserijwet.
Artikel 20.
De secretaris zal tijdig bekend maken, hoe, wanneer en eventueel waar de contributieinning zal plaats vinden. De contributie dient voor de aangegeven data te worden voldaan.
Bij overschrijding van de laatste datum zal er opnieuw administratiekosten verschuldigd zijn.
Artikel 21.
Het bestuur en de vereniging als zodanig zijn niet aansprakelijk voor ongevallen, diefstal, vernielingen aan onze wateren voor wat betreft leden of zaken van leden.
Artikel 22.
Schades toegebracht aan bezittingen van derden o.a. betuining, hout opslag en hooi, door leden of vergunninghouders, zullen geheel verhaald worden op desbetreffend lid of vergunninghouder. Gevonden voorwerpen dienen te worden gemeld bij één der bestuursleden.
Artikel 23.
Ieder lid is verplicht zich te houden aan de regels die aan onze viswateren gelden.
Artikel 24.
Ieder lid is verplicht zich te houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement.
Artikel 25.
Bij het van kracht worden van dit reglement vervallen alle eerder genomen besluiten betreffende het huishoudelijk reglement van de HENGELSPORTVERENIGING "ST. PETRUS" Herkenbosch.
Aldus vastgesteld op de jaarvergadering van 25 april 2008.
HET BESTUUR