Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Statuten

Heden, elf oktober negentien honderd vijf en negentig verschenen voor mij, Mr. Jacobus Wilhelmus Maria Joosten notaris ter standplaats St. Odiliënberg, gemeente Ambt Montfort
1. de Voorzitter, en 2. de Secretaris,
ten deze handelende van de vereniging genaamd : "Hengelsportvereniging St. Petrus", gevestigd te Herkenbosch, gemeente Roerdalen.

De comparanten verklaarden
dat bij besluit van de, conform de vereiste formaliteiten bijeengeroepen algemene vergadering, gehouden op drie en twintig september negentienhonderd vier en negentig en op veertien oktober negentienhonderd vier en negentig, met de vereiste meerderheid werd besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en opnieuw vast te stellen conform het aan deze akte gehechte en door de voorzitter en secretaris gewaarmerkte ontwerp ; dat tevens op de vergadering voorzitter en secretaris werden gemachtigd om gemelde statutenwijziging bij notariële akte te realiseren; dat voorzitter en secretaris ook werden gemachtigd deze akte te doen inschrijven bij de betreffende Kamer van Koophandel ; dat van een en ander blijkt uit een uittreksel uit de notulen van de vergadering, welke aan deze akte is vastgehecht; dat de gewijzigde en opnieuw vastgestelde statuten luiden als volgt.

NAAM EN ZETEL.

Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Hengelsportvereniging St. Petrus, en is gevestigd te Herkenbosch, gemeente Roerdalen.

DOEL.

Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel :
a. het bevorderen en verheffen van de hengelsport ;
b. het verdedigen van de belangen van die sport ;
c. het beschermen en verbeteren van de visstand.
b. het verdedigen van de belangen van die sport ;
c. het beschermen en verbeteren van de visstand.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door :
a. het huren, kopen of zonder lasten aanvaarden van vis- of hengelrecht ;
b. het in en buiten rechte opkomen, voor zover dit de hengelsport betreft, voor de belangen van een of meer harer leden ;
c. het tegen gaan van misbruiken en overtredingen, welke kunnen worden begaan in haar gehuurde wateren en/of opde daar aangrenzende gronden.
d. te zorgen, dat de belangen der sportvissers ter kennis worden gebracht van de openbare instanties ;
e. het houden van openbare vergaderingen ; voordrachten en lezingen ;
f. het streven naar een goede wettelijke regeling ter bescherming van de visstand ;
g. te trachten de waterverontreiniging zoveel mogelijk tegen te gaan ;
h. het uitzetten van vissoorten, welke voor de hengelsport van belang zijn ;
i. alle andere wettige middelen, bevorderlijk aan het gestelde doel.

DUUR.

Artikel 3.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

LIDMAATSCHAP.

Artikel 4.
1. De vereniging kent gewone leden, ereleden, leden van verdienste en junior leden. waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder de gewone zowel als de ereleden, leden van verdienste en junior leden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.
2. Gewone leden zijn zij die de leeftijd van vijftien jaren hebben bereikt en die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. In geval van niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. Ereleden en leden van verdienste zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig door de algemene leden vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.
4. Junior leden kunnen zijn natuurlijke personen die de leeftijd van vier jaren hebben bereikt en van veertien jaren niet hebben overschreden. De aanmelding voor het lidmaatschap door een junior lid moet door een van de ouders of voogd mede worden ondertekend. Het hengel recht van junior leden kan bij besluit van de algemene vergadering worden beperkt.
Junior leden hebben geen stemrecht en mogen de algemene vergadering niet bijwonen.

Artikel 5.
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.

Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt :
a. door de dood van het lid ;
b. door opzegging van het lid ;
c. door opzegging van de vereniging ;
d. door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts gescheiden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk :
a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren ;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld ( tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen ) ;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in het geval dat,, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit , met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee / derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage verschuldigd. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes ( 6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering.
Het in lid 4 bepaalde aangaande "beroep" is van overeenkomstige toepassing.

DONATEURS.

Artikel 7.
Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.
Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen.
Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

GELDMIDDELEN.

Artikel 8.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en de donateurs, erfstellingen , legaten, schenkingen en andere inkomsten.
2. Ieder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering
Zij kunnen daarbij in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de ereleden voren gemelde bijdrage plicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.

BESTUUR / FUNCTIES / BESLUITVORMING / EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP / SCHORSING.

Artikel 9.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen die door de algemene vergadering worden benoemd. het aantal wordt door de algemene vergadering vastgesteld. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het hierna bepaalde.
2. De algemene vergadering kan bepalen dat leden van het bestuur buiten de leden worden benoemd.
3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.
4. Van het behandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter over de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergadering van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht, voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee / derde der geldig uitgebrachte stemmen.
7. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster ; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar ; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
8. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts :
a. ten aanzien van een bestuurslid benoemd uit de leden : door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging ;
b. door schriftelijk bedanken met een opzegtermijn van drie maanden.

Artikel 10.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur.
2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van register goederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven. Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

Artikel 11.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan hetzij de voorzitter hetzij aan twee nadere bestuursleden samen.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

DE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 12.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

Artikel 13.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede diegene, die daartoe door het bestuur en / of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid casu quo bestuurslid niet tevens lid zijnde, heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn voormelde leden. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijke volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.
3. Een eenstemmig besluit van al de genen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemming in de algemene vergadering worden gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussen stemming.

Artikel 14.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 15.
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.
Het legt de balans en staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden ; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een commissie van tenminste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
3. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken tenminste één maand voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie.
4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar opgevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzonder boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1, 2 en 3 tien jaar te bewaren.

Artikel 16.
1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt
2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één / tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek
3. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet. Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één / tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet. Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene vergaderingen inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 17.
1. Wijzigingen van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee / derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingen register.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 18.
1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht
In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie"
5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar (s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar (s) doet (n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 17 vermelde register.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

REGLEMENTEN.

Artikel 19.
1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt gezien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

SLOTBEPALING.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan akte in minuut is verleden te genoemd St. Odiliënberg op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

J. Smeets ; H. Dohmen ; W. Joosten, nots